×

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسالمی در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ ،رفع اختالف شورای نگهبان و مجلس و تصویب نهایی در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه شماره ۹۵۴۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۳ از مجلس به دولت ارسال و در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۳ طی نامه شماره ۵۴۱۹۴ از سوی رییس جمهور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ابالغ گردید. ….