×

قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران پس از تصويب در صحن علني مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 25/1/1383 ،رفع اختالف شوراي نگهبان و مجلس و تصويب نهايي در تاريخ 16/8/1383 در مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي نامه شماره 95400 مورخ 17/9/1383 از مجلس به دولت ارسال و در تاريخ 25/9/1383 طي نامه شماره 54194 از سوي رييس جمهور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اجرا ابالغ گرديد. ….