×

یک سازمان مستقل و در برگیرنده اهداف و پیشبرد دانش پزشکی

اعتلای ارزش‌های اخلاقی و اسلامی در امور پزشکیاهداف  سازمان

 • تلاش در جهت پیشبرد اصلاح امور پزشکی .
 • حفظ و حمایت از حقوق بیماران
 • حفظ و حمایت از حقوق صنفی
 • مشارکت در جهت ارتقای سطح دانش پزشکی .
 • حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی .
 • تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی

رییس کل نظام پزشکی واعضای هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

–          رییس نظام پزشکی شهرستان سنندج : دکتر بابک قطبی

–          دادستان – دکتر هومن قصری

–          معاون رفاهی – دکتر جلیل مارابی

–          معاون آموزش – دکتر مجید منصوری

–          معاون انتظامی – دکتر فریبا فرهادی فر

–          مسئول امور مالی –  دکتر علی اشرف راد ور

اعضای محترم هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان سنندج

دکتر علی جلیلی

دکتر شهرام بهمنی

دکتر نسرین مقیمی

دکتر شعله شاغیبی

آقای محسن حسینی

دکتر بایزید قادری

دکتر شهاب امینی

دکتر حشمت الله صوفی مجیدپور

دکتر کامبیز حسن زاده

دکتر انور محمدی

دکتر وحید یوسفی نژاد

دکتر افشین شادی

خانم سعدیا ذکری

دکتر بهزاد احسن

دکتر بابک قطبی

ماده ۳- وظایف و اخیتارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح ذیل می باشد :
وظایف و اختیارات سازمان

الف- اظهار نظر مشورتی در تهیه وتدوین لوایح ,طرحها ,تصویب نامه ها و آئین نامه های مرتبط با امور پزشکی .

ب- تنظیم دستورالمعل های تبلیغاتی و آگهی های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و ارایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذیربط .

ج- تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه های موسسات و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی .

د-اجرای برنامه های آموزش مداوم اعضای موضوع این قانون در راستای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با مجوز وزرات بهداشت ,درمان و اموزش پزشکی .

ه- صادر نمودن کارت عضویت برای اعضای محترم سازمان موضوع این قانون .

و- رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند .

شرایط عضویت

ماده ۴- کلیه اتباع ایرانی پزشک ,دندانپزشک , دکتر دارو ساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی ( حرفه ای یا متخصص ) تشخیص طبی و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می توانند عضو سازمان باشند .

تبصره – برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است .

ارکان سازمان

 • مجمع عمومی
 • رئیس کل
 • هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها
 • هیئت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای
 • صندوق تعاون